Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje umożliwią Ci łatwą nawigację po tym, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą deklaracją o ochronie danych, która znajduje się pod tą kopią.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej.

Jak zapisujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam ich przez Ciebie. Mogą to być na przykład informacje, które użytkownik wprowadza do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie zapisują inne dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Masz prawo do otrzymywania w każdej chwili informacji o źródle, odbiorcy i celach zarchiwizowanych przez Ciebie danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za ich ujawnienie. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przepisami prawa" na tej stronie internetowej. Masz również prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzorującego.

Ponadto w pewnych okolicznościach masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia i narzędzia analityczne dostarczane przez osoby trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą statystycznie analizowane podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Analizy takie przeprowadzane są przede wszystkim za pomocą plików cookie i tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo, tzn. wzorce przeglądania nie mogą być do Ciebie przypisane. Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom lub możesz uniemożliwić ich wykonanie nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych osobowych poniżej.

Masz możliwość sprzeciwienia się takim analizom. Przedstawiamy możliwości sprzeciwu w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operatorzy tej witryny i jej podstron bardzo poważnie traktują ochronę Waszych danych osobowych. Dlatego też dane osobowe traktujemy jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy, jak również do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są zbierane.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. poprzez pocztę elektroniczną) może być podatna na luki bezpieczeństwa. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w PKBR "kontrolerem")

Administratorem danych na tej stronie internetowej jest administrator danych:

Deutschland - Land der Ideen e.V.
Charlottenstraße 16 10117 Berlin
Telefon. +49 30 520043342

E-mail: kontakt@land-der-ideen.de

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą udzieloną nam już zgodę. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec bezpośredniej reklamy (art. 21 GDPR)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f GDPR, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie swojej indywidualnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. W celu określenia podstawy prawnej, na której opiera się jakiekolwiek przetwarzanie danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą deklaracją o ochronie danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, o ile nie będziemy w stanie przedstawić przekonywujących i godnych ochrony podstaw przetwarzania tych danych, które przeważają nad Twoimi interesami i prawami lub jeżeli celem przetwarzania danych jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona uprawnień prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu ich do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do bezpośrednich celów reklamowych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do zgłoszenia skargi do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym nastąpiło domniemane naruszenie. Prawo do rejestrowania skarg obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy automatycznie przekazali Ci lub osobie trzeciej dane, które są przez nas przetwarzane w powszechnie stosowanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. W przypadku żądania bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony internetowej, strona ta wykorzystuje program szyfrujący SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje o blokowaniu, korygowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcy, jak również o celu przetwarzania tych danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem podanym w rozdziale "Informacje wymagane przepisami prawa".

Prawo do żądania ograniczeń w przetwarzaniu

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane prawem". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

W przypadku, gdy zakwestionowałbyś poprawność zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebowali trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania niniejszego postępowania wyjaśniającego masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia. Jeżeli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, a potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia praw, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usuwania. 21 ust. 1 PKBR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być ważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z ważnych względów interesu publicznego przywoływanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" w celu przesłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których nie zażądaliśmy wyraźnie. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji promocyjnych, na przykład poprzez wiadomości SPAM.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych jako upoważnionego przez prawo

Telefon. +49 30 520043342
E-mail: kontakt@land-der-ideen.de

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Możesz tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, aby mieć pewność, że jesteś powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby umożliwić Ci akceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub aby wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub w ogóle, oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

Cookies, które są niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 6 Sekcja 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie wolnych od błędów i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeżeli mają być przechowywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania przez użytkownika), to w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych są one adresowane oddzielnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, poprzez które Twoja przeglądarka komunikuje się z nami automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera Adres IP


Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie wolnym od błędów przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie dane kontaktowe w nim podane, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Dlatego też przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Masz prawo do odwołania w każdej chwili każdej udzielonej nam już zgody. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślemy do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Informacje wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu, gdy poprosisz o usunięcie danych, cofnięcie zgody na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończeniu przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania danych.

5. Narzędzia analityczne i reklamowe

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi analizy internetowej typu open source firmy Matomo. Matomo używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej. W związku z tym informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez cookie będą archiwizowane na naszym serwerze. Przed archiwizacją adres IP zostanie najpierw zanonimizowany.

Pliki cookie Matomo pozostaną na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego jest oparte na art. 6 ust. 1. 6 sek. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników, w celu optymalizacji oferty internetowej i reklamy operatora.

Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania z tej strony internetowej nie będą udostępniane osobom trzecim. W każdej chwili możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki; należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych, masz możliwość dezaktywacji przechowywania i wykorzystywania takich danych. W takim przypadku w naszej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt-out, który uniemożliwia przechowywanie danych użytkowych przez Matomo. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, spowoduje to również usunięcie pliku cookie opt out firmy Matomo. W związku z tym będziesz musiał ponownie aktywować opt-out, gdy wrócisz na naszą stronę internetową.